Il-Bidu tal-fergha

Il-Fundatur tal-Fergha Ewkaristika u tal-Komunita Ulied Marija Ewkaristika twieled il-Marsa nhar it-28 ta’ Lulju 1941 minn Carmelo u Giovanna Grima, nee Farrugia. George huwa l-kbir fost hdax. L-ahbar tat-twelid tieghu lil missieru waslet b’mod misterjuz. Il-Beatu Gorg Preca kien qal li l-anglu kustodju ta’ George kien il-habbar. Hu rcieva l-ewwel edukazzjoni tieghu fl-iskola tas-sorijiet ‘Ulied il-Qalb ta’ Gesù u wara fl-iskola primarja tal-Marsa, fi triq Lorenzo Balbi.
George, minn dejjem kien tifel dhuli, biezel u midhla sew tal-knisja u ghal zmien twil membru tas-socjeta tal-MUSEUM. Hu ghamel xi ftit zmien ukoll jattendi l-iskola Serafika tal-Kapuccini l-Furjana u fil-klassi tieghu kien hemm Pawlu Darmanin minn Haz-Zabbar, illum l-E.T. Mons. Pawlu Darmanin, Isqof ta’ Gariffa, l-Kenja.
Ma damx wisq ghax il-Mulej kellu pjanijiet ohra ghalih. Iz-zaghzugh George kien jahdem ukoll bhala hajjat il-Furjana u fil-ghaxijiet kien jghallem il-katekizmu liz-zghar fil-Muzew.
George kellu l-imhabba t’Alla f’qalbu u ried iwassalha fil-qalb ta’ kulhadd; kellu wkoll id-don tal-kelma u wara li hejja ruhu b’diversi korsijiet fl-istess socjeta kien imur f’diversi bliet u rhula tal-gzejjer Maltin jaghmel konferenzi u jippriedka l-kelma t’Alla.
Fil-Museum, George kellu l-aqwa habib; kien l-istess fundatur, il-Beatu Gorg Preca li gharaf il-kwalitajiet sbieh taz-zaghzugh George u spiss kien jistiednu d-dar tieghu fil-Hamrun. George kien ukoll sagristan fil-kappella Centrali tal-MUSEUM il-Blata l-Bajda.
Il-Beatu Gorg Preca kien habbarlu li kellu jkun ukoll fundatur bhalu. Dan sehh meta fl-1960, ghall-ahhar ta’ April gie Malta l-fundatur taz-Zghazagh Haddiema Nsara, l-E.T. Mons. Cardijn u dan ghadda minn Triq il-Kbira, il-Hamrun. Il-Beatu Gorg Preca u George Grima kienu fit-tieqa fis-sular ta’ fuq u l-fundatur tal-MUSEUM sellem lil Mons. Cardijn. George nduna u qallu, ‘Sinjur intom zewg fundaturi.’ Il-Beatu Gorg wiegeb jew ahjar habbar, ‘Le, qeghdin tliet fundaturi.’ Dan ifisser li habbar li George kellu jkun fundatur ukoll. Aktar tard anke San Piju ta’ Pietralcina, fl-1966, qallu li Gesù kien ilu jkellmu fuq il-‘Fergha Ewkaristika’ u kompla, ‘ghoddni b’membru spiritwali ta’ l-ghaqda’. Dankollu sehh disa’ snin wara li l-Beatu Gorg Preca kien qallu li ghandu jiltaqa’ ma’ Padre Pio.Il-Bidu tal-Fergha

Is-Superjur George, kif baqa’ maghruf wara li hareg mill-Muzew, waqqaf il-Fergha Ewkaristika bil-ghan li Ewkaristija jkun maghruf u mahbub aktar minn kulhadd. Ghalhekk ghazel il-motto ta’ l-ghaqda ‘O Gesù Ewkaristija kun il-ferh u l-hena ta’ hajti kollha.’ Din kienet gakolatorja fuq is-santa tal-Beatu Gorg ghall-prima messa. L-Arcisqof Mikiel Gonzi taha 200 jum indulgenza.
Fi Frar ta’ l-1965, George Grima waqqaf l-ghaqda fuq stedina ta’ ‘zaghzugh liebes ilbies fin u abjad’. Wara hafna talb u wara li kien ha parir minghand il-konfessur u direttur spiritwali tieghu Mons. Salv. Grima, fundatur ukoll tal-‘Qaddejja tac-Cenaklu’ sejjah l-ewwel tnax-il membru, lkoll rgiel li gew murija lilu b’mod providenzjali. Infatti kien qal lit-tnax, li xi whud minnhom ma kienx jafhom, izda li ‘Gesù jridha din l-ghaqda.’ Dawn it-tnax-il membru jixbhu lit-tnax-il appostlu li fuqhom giet mibnija l-Knisja. Ghalhekk nhar l-ewwel Erbgha tax-xahar, 3 ta’ Marzu 1965, il-fundatur ghamel l-ewwel laqgha lit-tnax u fissrilhom l-ghan tal-ghaqda li hu sejhilha ‘Il-Fergha Ewkaristika’. Dawn l-ewwel laqghat saru fid-dar tieghu f’Nru. 23, Triq is-Salib, Marsa, fil-kamra fejn kellu l-altar u baqghu jsiru hemm ghal madwar sbatax-il sena. Dawn kienu jsiru kull l-ewwel Erbgha ta’ kull xahar fit-8.15pm. Dan ghaliex xi whud kellhom xi hanut u ohrajn kienu jispiccaw mix-xoghol fil-hwienet ukoll. Is-Superjur kien uman hafna u meta l-hinijiet tal-hwienet saru aktar komdi beda l-laqghat fis-7.00pm. Meta ra li bosta u bosta persuni xtaqu jinghaqdu ghat-talb, konferenzi u laqghat ohra, fetah il-bibien ghan-nisa wkoll. Dan in-numru tant zdied li kellu jaqsam il-membri nisa fi gruppi. Anke l-grupp tat-tnax kien diga kiber hafna bil-hbieb jew familjari ta’ l-istess tnax. Mal-gruppi tan-nisa u ta’ l-irgiel kull nhar ta’ Hamis kienu jiltaqghu xi whud taht il-gallerija fejn kien joqghod is-Superjur sabiex imorru ghall-velja ta’ talb u adorazzjoni fil-knisja tal-Vitorja, il-Belt. Il-velja kienet tibda mit-8.30pm, il-Hamis sal-Gimgha habta tal-4.00am u xi drabi sas-6.00am. L-istess knisja tal-Vitorja kienet maghzula mis-Superjur sabiex kull l-ewwel Hadd tax-xahar il-Fergha torganizza jum Ewkaristiku. Din baqghet issir sakemm imbaghad bdiet tigi organizzata fic-Centru Ewkaristiku fl-1983. Ma’ dawn il-laqghat u xi siegha adorazzjoni ohra kull xahar b’pellegrinagg f’diversi parrocci jew kappelli ma naqasx.
Il-fundatur ghazel lil San Guzepp bhala Padrun tal-ghaqda, bhala l-ewwel adoratur ta’ Gesù fil-ghar ta’ Betlehem.
Il-Fergha Ewkaristika twaqqfet ufficjalment nhar id-9 ta’ Settembru 1965, b’quddiesa, mill-Eccellenza Tieghu Mons. Emmanuel Galea flimkien mac-Chaplain Dun Guzepp Mifsud Bonnici fil-kappella tas-Socjetà tal-Museum, il-Blata l-Bajda.

Il-Fergha Ewkaristika f'Ghawdex

Is-Superjur George hadem bis-shih ukoll biex il-Fergha tixxettel f’Ghawdex fejn bdieha permezz ta’ quddiesa fis-Santwarju Ta’ Pinu nhar l-ewwel Sibt tax-xahar ta’ Marzu 1966. Ic-celebrant kien il-E.T. Mons. Isqof Guzeppi Pace. Minn dak iz-zmien sal-lum ghadha ssir adorazzjoni u quddiesa fit-3.00pm. Barra din ta’ l-ewwel Sibt imbaghad l-ghada beda jaghmel konferenza li maz-zmien bdiet issir fost il-gimgha, darba fix-xahar u wara l-mewt tieghu l-Fergha kompliet fejn halla hu u l-laqgha ta’ kull xahar barra dik ta’ l-ewwel Sibt, qeghda ssir kull tieni Hamis tax-xahar ghand is-sorijiet Dumnikani ta’ Pompei r-Rabat. F’Ghawdex l-ewwel laqghat kienu jsiru f’dar fi Triq il-Librerija r-Rabat gentilment offruta lis-Superjur mis-Sinjorina Marija Rosaria Said. Billi bdew joktru l-membri, il-laqghat kienu jsiru ghand is-sorijiet Frangiskani, Salesjani u kif ghidna ’l fuq, issa ghand id-Dumnikani.
Hu kellu ideat semplici, qawwija u cari, mibnija fuq l-imhabba u l-verità u aggornat fit-taghlim tal-Knisja Kattolika. Kien katekist fil-Museum u kelliem ta’ konferenzi spiritwali, f’diversi nhawi f’Malta u Ghawdex. Kien ukoll izur spiss il-morda fl-isptarijiet.

Centru Gdid

Nistghu nghidu li sa l-ahhar tas-snin sittin, is-Superjur kien diga ra l-htiega ta’ lokal akbar. Fittex, staqsa u anke offrewlu xi bicca art, izda kif qal hu wara, “It-Trinita Qaddisa trid ic-Centru l-Marsa.” Hekk sehh, ghax nhar it-18 ta’ Marzu 1982, ic-Centru Ewkaristiku nfetah u tbierek ufficjalment mill-E.T. Mons. G. Mercieca, Arcisqof ta’ Malta. Hawn go dan ic-centru s-Superjur beda jaghmel il-konferenzi ghall-irgiel, nisa, zghazagh u Gharajjes ta’ Gesù. B’hekk hu gabar in-nies li kienu jiltaqghu kull xahar ghal-laqghat f’certi zoni barra l-Marsa; bhal dawk ta’ Ta’ Xbiex, Tal-Herba f’Birkirkara li qabel kienu jattendu go dar privata u tar-Rabat u l-Imdina. Mis-sena 1983, l-attivitajiet li jsiru llum bhal quddiesa u adorazzjoni ta’ kuljum kibru gradament ghax dawn bdew bi tliet darbiet fil-gimgha. U llum il-gurnata diversi pellegrinaggi jigu organizzati fic-Centru. Barra ghaqdiet u movimenti jigu minn zmien ghal zmien, jaghmlu sighat ta’ talb jew jinghaqdu maghna fit-talb.

Ulied Marija Ewkaristika

Is-Superjur George fl-1986, hu kien imnebbah biex iwaqqaf komunita ta’ xebbiet interni bhala adoraturi, maghrufa bhala ‘Ulied Marija Ewkaristika.’ Filwaqt li joffru l-hajja taghhom b’imhabba lejn Gesù Ewkaristija, jaghtu servizz fic-‘Centru Ewkaristiku’ fil-Marsa. Jinghad ukoll li ‘Dar Marija Ewkaristika’ f’Haz-Zebbug, fejn jghammru ‘Ulied Marija Ewkaristika’, twaqqfet fuq ix-xewqa tal-Vergni Mbierka, li taghha hu kien tant devot. Din id-dar hi estensjoni tac-Centru Ewkaristiku tal-Marsa.

Bniedem Kbir

B’sagrificcji personali kbar ghal sahhtu u b’fidi qawwija f’Gesù Ewkaristija, fil-Madonna u San Guzepp, wassal bosta erwieh biex jikbru fl-imhabba Ewkaristika. Jinghad li xi drabi kien vittma u sofra vjolenza fizika ghax ‘seraq lura erwieh lil Satana.’ Bosta tbengil u grief fuq il-persuna tieghu kienu jixhdu dan. Ghalhekk matul hajtu sofra hafna mard u persekuzzjonijiet. Bit-talb tieghu sehhew fejqan straordinarji, konverzjonijiet, familji sabu l-paci u l-ghaqda, u bl-interventi tieghu, gew salvati hafna vokazzjonijiet sacerdotali. Hu dejjem wettaq hidma fejjieda pastorali u bi tbissima u kellu kelma ta’ konsolazzjoni ghal kull min resaq lejh, ghal kull ghajnuna. Fost dawn insibu persuni fl-oghla skala tas-socjetà Maltija; politici, religjuzi, anke barranin fosthom Isqfijiet u professjonisti ohra.
Is-Sup. George hadem bla heda u billi hafna drabi kellu jilqa’ u jithabat kontra l-kurrent u l-ghedewwa tar-ruh u s-sighat twal biex jipprepara l-konferenzi, jippriedka u jghallem, jaghti pariri, dawn komplew ghafsu fuq il-fiziku dghajjef tieghu u spiss kellu jzur l-isptar u jaghmel xi jiem ghall-osservazzjoni.
Fost l-ahhar inizjattivi li ha l-fundatur u li ghadhom ghal qalb il-Maltin huma l-adorazzjonijiet fuq l-istazzjon Radju Marija, ir-radju tal-familja nisranija Maltija. Dawn bdew f’Ottubru ta’ l-1998 u sa llum ghadhom imfittxija mis-semmiegha ta’ dan l-istazzjon.

L-Ahhar Jiem
Fl-ahhar xhur ta’ hajtu spiss kien itenni jew ahjar bi kliem prudenti kien ihabbar li t-tmiem tieghu kien qed joqrob. Hekk gara. Is-Superjur George Grima, fundatur tal-Fergha Ewkaristika u tal-komunita Ulied Marija Ewkaristika, miet hesrem fic-Centru Ewkaristiku l-Marsa nhar l-Ewwel Gimgha tax-xahar, 7 ta’ Mejju 1999 ghal habta tat-3.00 pm. Miet fix-xahar iddedikat lill-Madonna li fic-Centru ghandha titular bhala Marija Ewkaristika li l-festa taghha tigi ccelebrata fit-13 ta’ Mejju. Dakinhar sar il-funeral tieghu, b’quddiesa kkoncelebrata minn kwazi sebghin sacerdot, midhla tal-Fergha Ewkaristika, fil-Parrocca SS. Trinita l-Marsa.

Hsibijiet Ewkaristici li hargu minn fomm is-Superjur
Kemm hu helu Gesù jinsab f’dik l-ostja ckejkna. Nixtieq nipperswadikom li temmnu li jinsab f’kull ostja Gesù. Hemm bzonn nemmnu bis-serjeta. Hija grazzja ghalina midimbin li nistghu nircievu ’l Gesù. 05.05.98

Eersqu rcievu ’l Gesù Ewkaristija mhux bid-dnub il-mejjet, imbaghad tghidu “Inqerru wara.” Ghax diehla sewwa Malta. Din hazin 02.05.98

Gheziez huti, hobbu u fittxu ’l Gesù Ewkaristija. Kienet x’kienet il-hajja taghkom, ghaddejtu minn xiex ghaddejtu. Ejjew u adurawh. Gheziez huti, fittxuh anke toqghodu bilqgheda quddiemu. Tibza’ xejn ma jimpurtax. 04.07.98

Thallux id-dimonju jifxilkom fuq affarijiet ohra, jistghu jkunu tajbin ukoll. Imma fejn toqghod l-adorazzjoni u Gesù Ewkaristija thallu xejn, ghax propju d-dinja bhalissa trid twarrab dan il-misterju kbir, kif qed jippruvaw iwarrbu ’l-Madonna. 05.12.98

Gesù qieghed wara separju, mhux daqshekk ’il-boghod minna. Qieghed wara dik il-bieba tat-tabernaklu, ezatt kif jinsab fil-Genna, fl-isbuhija tieghu. Ghidulu ’l Gesù, meta tkunu quddiemu fil-mard, fid-dwejjaq taghkom; jekk trid inti, inti taf x’inhu tajjeb ghalina, tista’ tfejjaqni minn dat-tentazzjonijiet, minn dan l-inkwiet li ghandi madwari. Tista’ jekk trid, imma inti taf; f’idejk. 03.11.98